Algemene voorwaarden Lifestylecoachbram.nl

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Lifestylecoachbram.nl : ingeschreven bij de KvK te Haarlem onder nummer ; 56457154

Afnemer/Lid:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten
van lifestylecoachbram.nl .

Product/dienst:
Personal training, Life Style Coaching en Mylogenics

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, op grond waarvan Lifestylecoachbram.nl aan afnemer / lid, een of meer producten levert van het ogenblik af, dat afnemer / lid aan Lifestylecoachbram.nl om een aanbieding vraagt, dan wel dat Lifestylecoachbram.nl, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Bij conflict met wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen van niet-dwingendrechtelijke aard prevaleren deze bepalingen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Lifestylecoachbram.nl en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Deze algemene voorwaarden kunnen door Lifestylecoachbram.nl worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat de wijzigingen bekend zijn gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande overeenkomsten.

 

1. CONDITIE VAN HET LID

a)Het lid garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

b)Het lid zal geen gebruik maken van alle door Lifestylecoachbram.nl aangeboden activiteiten en faciliteiten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden schaadt.

2AFSPRAKEN EN TARIEVEN

a) Lifestylecoachbram.nl en het lid gaan de overeenkomst voor het leveren van de afgesproken diensten in principe voor onbepaalde tijd met elkaar aan. Dit kan echter op elk moment door beide partijen opgezegd worden, rekening houdend met de termijn waarbinnen gemaakte afspraken vast liggen, de zgn. reserveringstermijn (zie artikel 4).

b) Het tarief wordt door Lifestylecoachbram.nl bepaald en individueel overeengekomen met elk uniek lid, dat de diensten van Lifestylecoachbram.nl afneemt. Het overeengekomen tarief betreft een uurtarief, en is inclusief BTW, reiskosten en andere kosten, die door Lifestylecoachbram.nl gemaakt worden om de diensten te kunnen leveren.

c) Lifestylecoachbram.nl mag het in de offerte overeengekomen tarief verhogen en zal een lid hiervan een week van tevoren op de hoogte brengen.

 

3. BETALINGSVOORWAARDEN

a)Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.

b)Na de vervaldatum is het lid in gebreke en heeft de directie het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente wordt berekend over het te betalen bedrag vanaf het moment dat het lid in gebreke is, totdat het bedrag volledig betaald is.

c)Blijft betaling langer dan 1 maand uit, dan kan de directie de uitvoering van de diensten stilleggen totdat betaald is.

d)In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van het lid, zijn de vorderingen van de directie op het lid onmiddellijk opeisbaar.

e)Indien een klant geen gebruik wil maken van de door hen reeds vooruit betaalde trainingen dan krijgt de klant het hiervoor reeds betaalde bedrag niet terug.

 

4. RESERVEREN en ANNULEREN

a)Reserveringen/afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een reservering/afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd ongeacht de reden, wordt bij het lid dat de reservering heeft gemaakt uurloon dan wel het overeengekomen bedrag voor de betreffende dienst in rekening gebracht.

b) Lifestylecoachbram.nl behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren van een lid dat herhaaldelijk reserveringen van services en/of programma’s annuleert of niet volgens afspraak verschijnt.

 

5. OVERMACHT

a)Indien Lifestylecoachbram.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

b)Indien de overmacht één maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

c)Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Lifestylecoachbram.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 

6. GESCHILLEN

a)Op deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing.

b)Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter. Lifestylecoachbram.nl heeft het recht om zich tot de bevoegde rechter van de woonplaats van het lid te wenden.

 

7. SLOTBEPALINGEN

a)In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij Lifestylecoachbram.nl.