Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle workshops, cursussen, lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, op rittenkaarten, proeflessen en losse Lessen van en bij lifestylecoachbram.nl . Door deelname aan een les verklaart de leerling zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 • Lifestylecoachbram.nl kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. lifestylecoachbram.nl zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 

Reserveren van de lessen

 • Lifestylecoachbram.nl behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren (minimaal 2 aanmeldingen). Bij gevaarlijke weersomstandigheden waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel  kan een training worden afgelast.
 • Aanmeldingen voor de trainingen is gewenst (i.v.m. meenemen lesmateriaal en behoud kleine groepen) en kan tot uiterlijk 60 minuten voor aanvang van de les.
 • Lifestylecoachbram.nl behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

 

Risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan een training van lifestylecoachbram.nl geschiedt geheel op eigen risico. lifestylecoachbram.nl is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 • Lifestylecoachbram.nl is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen. Ontstaan door welke oorzaak dan ook, tijdens of in verband met de door lifestylecoachbram.nl georganiseerde activiteiten.
 • kettlebelltraining is intensief en (soms) blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Dit geldt voor alle trainingen die lifestylecoachbram.nl aanbiedt. Indien je gezondheidsklachten of een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden we je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een (sport)arts.

 

 Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 • De betalingen dienen te geschieden vooraf deelname aan de training. Door betaling van 1 les, 10-rittenkaart of 25-rittenkaart wordt bij het aanmelden de training (rit) afgeschreven van het tegoed. De geldigheidsduur van de kaarten is 18 weken.
 • Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op je 10-rittenkaart of 25-rittenkaarten Alle 10 of 25 ritten op de kaart moeten binnen een termijn van 18 weken worden gebruikt. Gebeurt dat niet, dan komen de overgebleven lessen na 18 weken te vervallen.
 • Een lidmaatschap bij lifestylecoachbram.nl kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van drie maanden. Hierbij zijn géén inschrijfkosten aan verbonden.
 • Alle bedragen voor abonnementen, rittenkaarten of losse lessen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso volgens de SEPA richtlijnen, via overschrijving of contant.
 • Ingangsdatum van een rittenkaarten is de eerst gevolgde les (maar binnen 3 maanden na aankoop).
 • Ingangsdatum van de maandabonnementen via automatisch incasso is de dag van aankoop. De abonnementsperiode betreft een volle kalendermaand. De eerste abonnementsperiode wordt, indien van toepassing, pro rato in rekening gebracht.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna worden € 10,- stornokosten in rekening gebracht en krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening voor het lid met een minimum van € 50.
 • Het abonnement wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de les worden geweigerd. lifestylecoachbram.nl is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden.
 • nl behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren/wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het WLC lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.
 • Voor abonnementen hanteren we 1 maand opzegtermijn. Dit geldt ook voor wijzigingen in de abonnementsvorm of het pauzeren van de abonnementen.

 

Slotbepalingen 

 • Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van W lifestylecoachbram.nl
 • Je stemt ermee in dat jouw gegevens door lifestylecoachbram.nl bewaard worden lifestylecoachbram.nl verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht worden met het oog op de privacywetgeving.
 • Je verklaart dat je voor dergelijke trainingen een eigen risico verzekering hebt afgesloten, of zal afsluiten, of dat je dusdanig verzekerd bent dat je voor een eventueel ongeval (inzake materiële, lichamelijke, of geestelijke schade) voldoende verzekerd bent.
 • Lifestylecoachbram.nl behoudt het recht verandering aan te brengen in de hier genoemde beleidsnormen.